*** หมายเหตุ : ราคารับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา-เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [-50] 19350 - 19450 ---

การฟอกเงิน คืออะไร?

ณ วันที่ 07/10/2559

        การฟอกเงิน (Laundry) เป็นการกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฏหมาย เพื่อให้ “เงินสกปรก” หรือเงินที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้มาจากการกระทำความผิดให้ดูเหมือนเป็น “เงินสะอาด” เพื่อสามารถนำเงินที่ถูกฟอกไปใช้ในการกระทำความผิดอาญาต่อไป

“เงินสกปรก” เกิดเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาจากอะไรบ้าง?

      เงินสกปรก มาจากหลายช่องทาง ซึ่งทาง ปปง. จัดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดในด้านการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดยักยอกทรัพย์ของสถาบันการเงิน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก อั้งยี่ หรือซ่องโจร เป็นต้น

การฟอกเงิน เกี่ยวกับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองคำอย่างไร?

      มิจฉาชีพหรือคนร้ายมักใช้วิธีการหลายๆรูปแบบในการฟอกเงิน หนึ่งในวิธีการฟอกเงินนั้นเกี่ยวข้องกับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองคำโดยตรง นั่นคือ เงินสกปรก ถูกนำมาเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองคำ โดยเฉพาะทองคำแท่ง จากร้านค้าทอง เพื่อนำไปเก็บไว้ และนำไปเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาต่อไป ซึ่งเงินที่ได้จากการเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองคำดังกล่าวก็จะกลายเป็นเงินสะอาด สะท้อนการฟอกเงินผ่านทางเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองคำของเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างใกล้ชิดในการสอดส่องพฤติกรรมต้องสงสัยในการฟอกเงิน เพื่อให้เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาพ้นจากการเป็นประเทศมีความเสี่ยงสูงในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการมาตรการทางการเงิน (Financial Task Force หรือ FATF) ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมกัเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาานาประเทศเป็นอย่างมาก

ความผิดฐานฟอกเงินมีอะไรบ้าง และมีโทษหนักเบาอย่างไร?

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังขณะการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(2) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ ที่แท้จริง การได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

       ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองคำ มีหน้าที่อย่างไรในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

     ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคำ จัดเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ รายงานธุรกรรมเงินสด และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. 

                ธุรกรรมที่ผู้ค้าทองต้องรายงาน คือ

  • ธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสด ตั้งแต่ 2 ล้านบาทเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาไป
  • ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ไม่ต้องพิจารณาวงเงิน) เมื่อลูกค้ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา-เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองคำ เพื่อการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น มีการปกปิดร่องรอยเจ้าของเงินที่แท้จริง หรือ ทำธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสภาพฐานะของลูกค้า เป็นต้น

     นอกจากหน้าที่การรายงานธุรกรรมแล้ว ผู้ประกอบอาชีพค้าทองคำ ยังมีหน้าที่ตรวจธุรกรรม และช่วยป้องกันการฟอกเงิน โดยการจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ตั้งแต่ 100,000 บาทเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาไป) และเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน และบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมของลูกค้า เพื่อให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ปปง. ในการถึงเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาของลูกค้าในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาเบื้องต้นที่ควรทราบคือ เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาในบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และเบอร์เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาที่เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาได้สะดวกของลูกค้า

 

เรียบเรียงโดย :

แหล่งที่มา :