*** หมายเหตุ : ราคารับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา-เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ 6 เม.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:14 น. [+0] 19400 - 19500 ---

ประวัติความเป็นมาของ "สมาคมค้าทองคำ"

การค้าเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองคำในยุคแรก สภาพปัญหา และพัฒนาการของตลาดค้าทองคำของไทย

ในอดีต วงการค้าทองคำ จะเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ  ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการประกอบการค้า  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เปอร์เซ็นต์ทอง โดยผู้ค้าทองบางรายผลิตทอง 99% บางรายก็ผลิตทอง 97% มีการแข่งขันโดยการทำการตลาด เรื่องค่ากำเหน็จ การแจกของชำร่วย การกำหนดเวลาเปิด - ปิดร้าน ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไข

 

กำเนิด “ชมรมร้านค้าทอง 11 ห้าง”

เมื่อสภาพปัญหาดังกล่าวได้เริ่มรุนแรงมากเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา ทางผู้ประกอบการร้านค้าทองรายใหญ่ในย่านถนนเยาวราช จึงได้มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อให้การแข่งขันมีความเสมอภาค  พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานการค้าทองร่วมกัน โดยที่ประชุมเห็นควรที่จะจัดรวมกลุ่มให้เข้มแข็งเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา โดยจัดตั้งเป็นชมรมภายใต้ชื่อ  “ชมรมร้านค้าทอง 11 ห้าง”

 

การก่อตั้ง “สมาคมค้าทองคำ” และผลงานของสมาคมค้าทองคำ

“ชมรมร้านค้าทอง 11 ห้าง”  ได้มุ่งมั่นพัฒนาการทำการค้า และความร่วมมือกันในเรื่องต่าง ๆ เมื่อการค้ามีการพัฒนามากเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา ภาครัฐจึงนำกฎระเบียบต่าง ๆ เข้ามาบังคับใช้ในการดำเนินเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา อาทิเช่น เรื่องการจัดเก็บภาษี ฯลฯ  แกนนำในชมรมฯ จึงมีความเห็นว่าควรที่จะจัดตั้งเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ

จนกระทั่งปี พ.ศ.2526 ทางกลุ่มชมรมฯ ก็ได้ยื่นขอจดทะเบียน จัดตั้งเป็นสมาคมเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาภายใต้ชื่อ “สมาคมค้าทองคำ” เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2526  โดยสมาชิกสมาคมในระยะแรกประกอบด้วยร้านค้าทองในย่านเยาวราช และต่อมาได้มีสมาชิกที่ประกอบเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาค้าทองคำจากทั่วประเทศเข้ามาเพิ่มเติมเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาเป็นลำดับ  

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมค้าทองคำ ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ การค้าทองคำ
 2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับ บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทองคำ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาการค้าเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาการเงิน หรือ เศรษฐกิจ
 3. ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการตลาดการค้าทองคำ
 4. ขอเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิก เกี่ยวกับการดำเนินการค้าทองคำ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมจากสมาชิก
 5. ส่งเสริมคุณภาพของทองคำที่สมาชิกเป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิต และการค้าให้ได้ผลดียิ่งเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา
 6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพทองคำให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกัเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาโยบายของทางราชการ
 7. ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้ทองคำมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 9. ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
 10. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 11. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้าพุทธศักราช 2509
 12. ไม่ดำเนินการในทางการค้า หรือการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น

 

ผลงานที่ผ่านมาของสมาคมค้าทองคำ

ด้านโครงสร้างภาษีอากร

ปัญหาโครงสร้างภาษีอากรนับเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งต่อการดำเนินเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาค้าทองคำและมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง  ซึ่งสมาคมฯ ได้มีบทบาทผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษี  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเอื้อต่อการประกอบเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาของผู้ประกอบการค้าทองคำทั้งประเทศ

 

การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุลกากร สำหรับการนำเข้าทองคำแท่ง

สืบเนื่องจากในสมัยก่อนการนำเข้าทองคำแท่งจะต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราสูงถึง 35%   ส่งผลให้มีการลักลอเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาำทองคำเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม  โดยสมาคมฯ ให้มุมมองว่า ทองคำ เปรียบเสมือนเงินตรา และสามารถนำมาเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศได้เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเสนอรัฐบาลในขณะนั้นให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าทองคำแท่ง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของเศรษฐกิจ และเป็นแนวทางที่เป็นสากล  จนรัฐบาลมีความเห็นที่สอดคล้องกัน และมีการปรับลดอัตราภาษีเหลือ 5%  และต่อมาได้ ลดลงเหลือ 0% ในปี 2535  ซึ่งทำให้ประชาชนผู้บริโภค สามารถเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองคำแท่งในราคาที่สะท้อนความเป็นจริงกับตลาดโลก ทำให้ตลาดการค้าเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองคำในเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาเกิดการขยายตัวอย่างมาก

 

การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีสำหรับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาค้าทองคำ ภาษีโภคภัณฑ์, ภาษีการค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

การจัดเก็บภาษีในรูปแบบเดิมมีปัญหาในทางปฏิบัติ และก่อให้เกิดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างมาก ภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลทำให้กำลังเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาของประชาชน และความต้องการที่จะเปลี่ยนทองรูปพรรณใหม่ปรับลดลง  เนื่องจากต้องเสียภาษีซ้ำซ้อน ส่งผลให้เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาการค้าทองคำไม่ขยายตัว

สมาคมฯ จึงเป็นตัวแทนผลักดันการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษี VAT โดยการให้เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา และเปรียบเทียบผลดีผลเสีย ซึ่งผลจากการที่สมาคมฯ ผลักดันในครั้งนั้น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับสากล โดยจัดเก็บภาษีเฉพาะส่วนต่างของมูลค่าที่เพิ่มเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาจากราคาทองคำแท่ง  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2543  และส่งผลทำให้ตลาดการค้าเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองรูปพรรณของเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาเกิดการขยายตัวอย่างมากเช่นกัน

 

ด้านการพัฒนาเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา และเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาค้าทองคำ

การสร้างมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ทอง 96.5% ทั่วประเทศ

นอกจากเรื่องการจัดระเบียบภาษีในวงการค้าทองคำแล้ว  อีกหนึ่งผลงานที่ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับร้านค้าทองคำทั่วประเทศก็คือ การร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในการสร้างมาตรฐานทองรูปพรรณให้มีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทอง 96.5% เริ่มตั้งแต่ต้นทาง คือการควบคุมโรงงานผู้ผลิตหรือร้านค้าส่งทุกราย ให้ผลิตเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาที่มีมาตรฐานตามที่กำหนด ไปจนถึงปลายทางก็คือร้านค้าปลีก  โดยมีการสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทองอยู่เสมอ ถือเป็นการตรวจจากต้นน้ำ  เมื่อต้นน้ำดี ปลายน้ำย่อมดีตามไปด้วย

ทำให้ในปัจจุบัน ปัญหาทองเขียวหรือทองเปอร์เซ็นต์ต่ำที่พบบ่อยครั้งในอดีต หมดไปจากท้องตลาด  ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับทองรูปพรรณที่ได้มาตรฐาน  แม้ว่าในช่วงแรกของการดำเนินงานจะมีแรงต้าน เพราะเห็นว่าการที่จะสร้างมาตรฐานเดียวกันนั้นยุ่งยาก แต่เมื่อผู้ค้าทองส่วนใหญ่เข้าใจว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานแล้ว จะทำให้การค้าทองได้รับความน่าเชื่อถือ  และส่งผลดีต่อการประกอบเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาในอนาคต  ผู้ประกอบการหลายรายก็เริ่มให้ความร่วมมือและเข้าร่วมในการดำเนินงาน 

ในอดีตผู้บริโภคที่ต้องการจะเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองก็จะมุ่งหน้ามายังเยาวราชเพราะเข้าใจว่าเป็นทองที่มีมาตรฐาน  แต่เมื่อมีการจัดทำโครงการนี้เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา มีเครื่องหมายที่ประกาศรับรองจาก สคบ. และ สคบ. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรฐานดังกล่าว ก็ทำให้บรรดาร้านค้าทองทั่วประเทศมีผลประกอบกิจการค้าเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาที่ดีเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา และทำให้เห็นชอบกับแนวทางการดำเนินงานของสมาคมค้าทองคำ

 

การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคโดยการประกันราคารับคืนทองรูปพรรณ

สมาคมค้าทองคำ ได้ให้ความร่วมมือภาครัฐ ในการประชาสัมพันธ์ให้ร้านทองประกันราคารับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาคืนทองรูปพรรณของตัวเอง ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า หากเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองจากร้านนั้น ๆ และเมื่อนำมาเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาคืน จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทำให้ร้านทองเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และทำให้การค้าเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองคำของไทยมีความคล่องตัวเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา

 

การจัดการปัญหาทองปลอม

จากการที่มีกลุ่มมิจฉาชีพ ผลิตทองปลอมออกมาเพื่อหลอกเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา หรือเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาฝากให้แก่ร้านทองทั่วไป ในรูปแบบของทองรูปพรรณเก่า  โดยลักษณะพฤติกรรมของคนร้ายจะกระทำเป็นขบวนการ และมีความยากลำบากในการเอาผิด ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก่อความเสียหายโดยภาพรวมจำนวนมหาศาล

สมาคมฯ จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลามาดูแลปัญหานี้ และได้ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  สำนักงานเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาแห่งชาติ, สภาทนายความ ฯลฯ   โดยที่ผ่านมาได้มีการทลายแหล่งผลิตทองปลอม และกลุ่มแก๊งต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และยังได้จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ ในโครงการ “รู้ทันทองปลอม สัญจร” ซึ่งจัดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งปัจจุบันทำให้ปัญหาทองปลอมลดน้อยลงเป็นอย่างมาก

 

การกำหนดและประกาศราคาทองคำของเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา

สมาคมค้าทองคำ เป็นผู้กำหนดและประกาศราคาทองคำของเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา โดยได้รับการยอมรับเป็นราคาอ้างอิงกลางของเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา  ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ธนาคารแห่งเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

สมาคมค้าทองคำ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมฯ คอยกำกับดูแลตลอดช่วงเวลาการเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา โดยการตัดสินใจปรับ เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา-ลง ราคาทองคำในประเทศแต่ละครั้ง ทางสมาคมฯ จะพิจารณาองค์ประกอบของราคาทองคำในตลาดโลก ค่าเงินบาท อัตราค่า Premium รวมถึง Demand และ Supply ภายในประเทศเป็นสำคัญ โดยกล่าวได้ว่า ตลาดค้าทองคำของไทยนั้น เป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และสามารถดำเนินไปด้วยกลไกตลาดอย่างแท้จริง